KALUPES PAGASTĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMUS TURPMĀK SNIEGS SIA AADSO

Ar 2019. gada 15. jūniju beidzas noslēgtais triju gadu līgums ar SIA ”Eko Latgale” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kalupes pagastā. Ar Daugavpils novada domes lēmumu apstiprināts, ka turpmāk Kalupes pagasta teritorijā juridisko un fizisko personu radītos sadzīves atkritumus apsaimniekos SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA AADSO). Līgums tiks noslēgts 2019. gada 1. jūlijā uz trīs gadiem. SIA AADSO plāno piemērot 6,67 EUR par 1m3 atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa, ja 1 m3 atkritumu svars sastādīs 130 kg.

SIA AADSO uzdots nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, veicot darbības pakalpojuma sniegšanas pārņemšanu no SIA “Eko Latgale”, savlaicīgi par to brīdinot visus atkritumu radītājus.

Attiecībā uz maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā līguma darbības laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu vai būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” neplāno maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšanu, tādā veidā nodrošinot pamatotu balansu starp pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru.

Jāatzīmē, ka SIA “AADSO” ir pašvaldību dibināta kapitālsabiedrība, kuras dalībnieces ir 9 pašvaldības, tostarp Daugavpils novads. Atkritumu apsaimniekošanu SIA “AADSO” pirms tam jau pārņēmis Kalkūnes un Biķernieku pagasta teritorijās.