KALUPES PARKA LABIEKĀRTOŠANA

Mūsu pagasta teritorijā atrodas Kalupes parks ar kopējo platība – 7, 2 ha. Parks ir vietējas nozīmes aizsargājams dabas objekts, kas atrodas Mazā Kalupes ezera krastā. Tam cauri tek Kalupes upīte. Lielu daļu parka teritorijas aizņem aizaugusi ezera piekrastes zona, kas apgrūtina piekļūšanu ezera ūdens līnijai. 2010.gadā vētra parkā nopostīja lielu daudzumu koku.

Parkā šobrīd ir maz iespēju nodarboties ar dažādām ārtelpas aktivitātēm, ņemot vērā arī neattīstīto infrastruktūru.

2020.gada nogalē ir izstrādā Kalupes parka labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija, ko veica uzņēmums SIA “Labie koki projekti”. Novērtējot, ka parkam ir ļoti liels potenciāls, kas šobrīd netiek izmantots. Izveidojot pastaigu celiņus, piekļuves vietu upītei, apgaismojumu, izvietojot soliņus un citus labiekārtojuma elementus, parks piesaistītu daudz vairāk apmeklētājus. Īpaši nozīmīga ir laipas izveide, šāds objekts varētu tikt iekļauts lokālos tūrisma maršrutos.

Teritorijā plānota jauna celiņu struktūra, ko veido galvenais ceļš, kas ved cauri parka centrālajai laucei uz Mazo Kalupes ezeru un divi mazāki pastaigu ceļu loki, no kuriem viens virzīts gar ezermalu, otrs – gar upes krastu. Kā parku un ezeru savienojošs elements plānota koka laipa ar atzarojumu uz Kalupes upīti. Centrālajā parka laucē paredzēta vieta pārvietojamai estrādei, ko uzstāda brīvdabas pasākumu laikā. Tuvāk ezera krastam paredzēta ugunskura vieta, bet Kalupes upītes krastā – atpūtas vieta ar piknika galdiem un piekļuves vieta ūdenim, kur var uzsākt laivošanas maršrutu.

Teritorijā plānoti dažādi labiekārtojuma elementi. Galvenajam parka ceļam plānots apgaismojums. Paredzēts izvietot soliņus, informācijas stendus.

Uzņēmums SIA “Labie Koki eksperti” veica esošo koku novērtēšanu. Kopā novērtēti 443 koki, konstatētas 16 dažādas koku sugas. Parkā atrasts valsts nozīmes dižkoks – melnalksnis (koks ar numuru 063353). Konstatēti divi dendroloģiski vērtīgi koki – Eiropas lapegles, kā arī desmit ekoloģiski vērtīgi un dabas daudzveidībai nozīmīgi koki. Parkā atrastas arī īpaši aizsargājamas sugas – kausveida pleirostika lapkoku praulgrauzis, parka vīngliemezis.

Plānoti arī jauni apstādījumi – lapu un skuju koki, kā arī dekoratīvi krūmi

Labiekārtotais Kalupes parks būs piemērots gadskārtu pasākumu svinēšanai, gadatirgu, sporta spēļu organizēšanai, pastaigām, skriešanai, nūjošanai, riteņbraukšanai, laivošanai, makšķerēšani un putnu vērošanai. Laika gaitā parku var papildināt ar dabu izzinošiem, interaktīviem objektiem – piemēram, kukaiņu māju, interaktīviem informācijas stendiem.

Šodien, gribu uzrunāt kalupiešus, ņemt dalību parka kopšanas un labiekārtojuma  darbos. Mēs organizēsim  sakopšanas talkas, celiņu ierīkošanu,  skatu atsegšanu uz ezeru un citus darbus, ko varam veikt pašu spēkiem.

Ceram uz Jūsu atsaucību.

Par talku organizēšanas laiku informēsim Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā.

Informāciju sagatavoja: Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja    Ināra Ūbele