MEŽA DIENAS 2022

2022.gadā no Valsts atbalsta Meža attīstības fonda finanšu līdzekļiem, projektu “MEŽA DIENAS 2022- pašvaldību labiekārtošanas darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana sabiedrībā”, moto: ”Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu”, ko iesniedza Latvijas Pašvaldību Savienība, Kalupes pagasta pārvalde saņēma atbalstu 1100 eiro apmērā, kokmateriālu iegādei.

No tiem  izgatavoti gan soliņi, gan galdi ar ko aprīkot atpūtas vietas parkā, gan atkritumu tvertnes, informatīvos stendus un norādes.

Projekta izglītojošo pasākumu ietvaros, Kalupes pagasta jaunieši pievienojās LVM organizētajai meža ekspedīcijai, kas notika Kalupes pagasta Kondavnieku meža mācību takā. Tas bija izglītojošs pārgājiens dabā  ar 10 meža izziņas pieturām, pieredzējušu mežsaimnieku vadībā, kuri veidoja izpratni par mežu saglabāšanu, par cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus. Noslēgumā visus gaidīja pikniks labiekārtotā atpūtas vietā pie ugunskura.

28.septembrī Kalupes pamatskolā notika tikšanās ar Gunu Noviku- Augšdaugavas novada pašvaldības dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciālisti, par meža vērtību gan no saimnieciskās puses, gan iespējām tajā atpūsties, nenodarot pāri dabai, par koku nozīmi ainavā, dižkokiem, par koku mērīšanu, par mežu kā mājvietu īpaši aizsargājamām sugām, par meža ekonomisko un sociālo nozīmi.

Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele pastāstīja par dabas objektiem, kas atrodas pagasta teritorijā, par Kalupes parka labiekārtošanas un stādījumu koncepciju un koku vērtējumu, izvērtējot ainaviskos skatu punktus Kalupes parka teritorijā.