PAR 2016.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZPILDI

Daugavpils novada 2016.gada pašvaldības budžetam tika plānoti 22,4 miljoni eiro ieņēmumi un 23,5 miljoni eiro izdevumi. Kā preses konferencē pastāstīja Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, noslēdzot gadu, ir redzams, ka  ieņēmumi pret plānoto palielinājās par 1,7 milj. eiro, savukārt izdevumi pieauga par 2,9 milj. eiro.

Ieņēmumi budžetā galvenokārt pieauga uz nekustamā īpašuma nodokļu iekasēšanas rēķina, nenodokļu ieņēmumiem (saņemtām dividendēm no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eko Latgale”), valsts budžeta transfertiem, mērķdotācijām pedagogiem, kā arī maksas pakalpojumiem.

Izdevumos izdevās ietaupīt finanšu līdzekļus uz pakalpojumiem un ekonomiskās darbības, tā kā netika veikti visi plānotie ceļa remonti un daži projekti netika īstenoti pilnā apjomā.

Gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā joprojām vāji izpildījās plāns teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā, tā kā nemainīgi aktuāli ir iedzīvotāju parādi par maksas pakalpojumiem.

2016.gada budžets bija ar deficītu – izdevumi pārsniedza ieņēmumus par 1 milj 124 tūkst. eiro. Kā skaidroja I.Timšāne, tā tas ir bijis katru gadu, jo pašvaldība ņem aizņēmumus dažādu projektu īstenošanai. Pērn aizņēmumos ir saņemti 1,8 milj. eiro, savukārt citos gados ņemtie aizņēmumi pērn atmaksāti 3 milj. eiro apmērā. Šobrīd pašvaldības kopējais aizņēmums ar procentiem sastāda 16,3 milj. eiro.

Aizvadītajā gadā ir ņemti 14 aizņēmumi – 5 no tiem tika ņemti autotransporta iegādei pašvaldības funkciju iegādei, 2 – skolas remontiem, tāpat ar aizņēmumiem segti norēķini par Višķu sociālās aprūpes centra renovācijas 2.kārtu, Lociku un Mirnija ciemu ceļu atjaunošanu, Červonkas pils jumta remontu, kā arī kurināmā iegādei.

Raugoties uz 2017.gada pašvaldības budžetu, attiecībā pret iepriekšējo gadu, prognozēts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi attiecīgi būs par 333 tūkst. eiro un 17,6 tūkst. eiro lielāki, savukārt dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda par 166 tūkst. eiro mazāka.  “Tas nozīmē, ka nākamais budžeta gads iesāksies ar plus zīmi. Tomēr, ņemot vērā, ka valstī noteiktā minimālā alga ir palielināta par 10 eiro, tas mūsu budžetu ietekmēs par 53 tūkst. eiro.  Rezultātā, 2017.gadā nav gaidāms ievērojams pieaugums ne ieņēmumu, ne izdevumu pozīcijā”, rezumēja I.Timšāne.