TRAKTORA IZSOLE

Sludinājums

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu –                                            –     traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes pagasta pārvaldē  darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, līdz 2018.gada 29. janvārim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

Izsole notiks:
2018.gada 31. janvārī plkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena:

–     traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC, nosacītā cena ir 2000.00 EUR   

Izsoles solis: EUR 100,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i.,

–     traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC , 200.00 EUR

kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes kontā

Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita Kalupes pagasta pārvaldes  kontā Nr. LV06TREL9812131002000, Valsts kase, TRELLV22.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Kalupes pagasta pārvaldes kontā.

Traktora T -150K izsoles noteikumi